WP2.2. Pilotarea noului Program Dezvoltarea Leadership și Management

 

 • SESIUNEA DE INSTRUIRE A PERSONALULUI

În perioada 17-26 noiembrie, membrii echipei proiectului MHELM au participat la o sesiune de instruire. Sesiunea a avut ca scop formarea de formatori la Universitățile partenere și prezentarea conținuturilor noului program de studii „Leadership și Management”.  

Agenda

Agenda, 17-20 noiembrie şi 26 noiembrie

Prezentările

 

 • PILOTAREA PROGRAMULUI DE FORMARE

  • Modulul 1. 20 ianuarie – 26 februarie 2021

Training

În perioada 20 ianuarie – 26 februarie, 2021 s-a realizat pilotarea primului modul al programului „Leadership şi Management”.  Modulul a fost livrat de către echipa formată din Angela NICULIȚĂ, dr., conf.univ., USM (lider de modul),  Otilia DANDARA, dr., prof.univ., USM, Dionisie BOAGHIE, dr., conf.univ., USM,  Tatiana GAUGAŞ, lector, ASEM şi  Tatiana ŞOVA, dr., conf.univ., USARB.  La lansarea modului au fost propuse temele pentru lucrul individual. 

Agenda_Modulul_1

 

Evaluarea

Pe 25-26 februarie a avut loc evaluarea primului modul  „Leadership și Management în Instituțiile de Învățământ Superior”, care a constat în prezentarea proiectelor individuale.  Subiectele prezentate au fost:

Larisa BUGAIAN și Daniela POJAR, UTM – Analiza punctelor forte și dificultăților de realizare a principiilor autonomiei universitare și rolului social în contextul realităților actuale,

Irina TODOS și Ludmila ROȘCA-SADURSCHI, US din Cahul – Elaborarea unui discurs tematic,

Ala COTELNIC, Irina DOROGAIA și Angela SOLCAN, ASEM – Elaborarea unui plan de acțiuni privind prevenirea/combaterea riscurilor ce pot afecta performanța managerială a universității,

Valentina PRITCAN, USARB și Tatiana TURCHINA, USM – Elaborarea unui plan de acțiuni privind modernizarea managementului universitar în contextual noilor realități,

Aurelia LITVIN, Elena SCRIPNIC și Gheorghe BALTAG, UASM – Elaborarea unui plan de acțiuni privind formarea culturii emoționale a liderilor/ profesorilor,

Mihaela BALMUȘ-ANDONE și Maria HAMURARU, USM– Evaluarea sistemului managerial instituțional, din perspectiva eficienței realizării funcțiilor și rolurilor manageriale, valorificarea posibilităților decizionale ale echipei/colectivului,

Cornelia CRUCERESCU și Rafael CILOCI, UTM– Analiza manifestării leadershipului în instituție,

Victoria CRAVEȚ, Evelina GHERGHELEGIU și Tatiana NOVAC, USMF – Analiza managementului sectorial al universității (managementul academic, managementul resurselor umane, managementul administrativ și managementul financiar).

În elaborarea lucrului individual au fost utilizate așa metode, precum analiza generală, studiu de caz, iar ca modalitate de prezentare echipele au ales Power Point-ul, prezentări grafice (poster/banner, etc.) sau alte modalități oferite de platformele online.

Prezentarea lucrului individual a avut loc online, pe platforma Google Meet, iar ca evaluatori au fost membrii primei echipe și evaluatori din universitățile partenere: Universitatea din Gloucester, ISOB și Universitatea „Transilvania” din Brașov.

 

  • Modulul 2. 1 martie – 2 aprilie 2021

Training

În perioada 1-26 martie al doilea modul al programului Leadership şi Management – Managementul personalului și cultura organizațională a fost pilotat. Modulul a fost livrat de echipa formată din Daniela POJAR, șefa Departamentului Managementul Resurselor, UTM (Lider de modul), Tatiana NOVAC, șefa Departamentului Juridic și Resurse Umane, USMF, Valentina PRIȚCAN, dr., conf.univ. USARB, Irina TODOS, dr., conf.univ. US din Cahul, Grigore BALTAG, dr., conf.univ., UASM, Mihaela BALMUȘ‐ANDONE, lector, USM. La lansarea modulului au fost propuse temele pentru lucrul individual.

Agenda_Modulul_2

 

Evaluarea

Pe 1-2 aprilie a avut loc evaluarea celui de al doilea modul „Managementul personalului și cultura organizațională”, care a constat în prezentarea proiectelor individuale. Temele proiectelor prezentate a fost:

Elena SCRIPNIC şi Dionisie BOAGHIE, UASM – Procedura de angajare și cerințe specifice de angajare a persoanelor în posturi ştiinţifico-didactice în cadrul UASM,

Ala COTELNIC, Angela SOLCAN, Irina DOROGAIA şi Tatiana GAUGAŞ, ASEM – Actualizarea parțială a Codului de Etică/ Integritatea academică a Universității, aplicând cele 3 recomandări ale Asociației Internaționale a Universităților și Magna Observatory (se vor selecta recomandările pertinente),

Ludmila ROŞCA-SADURSCHI, US din Cahul – Elaborarea unei fișe de post a unei funcții în cadrul IÎS,

Larisa BUGAIAN, UTM- Elaborarea, monitorizarea şi evaluarea indicatorilor de performanță în domeniul internaționalizării,

Evelina GHERGHELIGIU şi Victoria CRAVEŢ, USMF- Procedura de angajare și cerințe specifice de angajare a persoanelor în posturi ştiinţifico-didactice în cadrul USMF,

Rafael CILOCI şi Cornelia CRUCERESCU, UTM – Prezentare bunelor practici în domeniul eficienței resurselor umane,

Maria HAMURARU, Otilia DANDARA și Angela NICULIŢĂ, USM – Dezvoltarea unui plan de acțiuni de dezvoltare a personalului (academic şi non-academic) în cadrul IÎS.

 

  • Modulul 3. 7 aprilie – 7 mai 2021

Training

În intervalul 7-28 aprilie s-a derulat cel de al treilea modul al programului de formare „Leadership și Management” – Managementul resurselor în IÎS. Instruirea a fost asigurată de echipa formată din Larisa BUGAIAN, dr.hab., prof.univ., UTM (Lider de modul),  Victoria CRAVEȚ, Vice-rector pentru activitatea economico-financiară, USMF, Angela SOLCAN, dr., conf.univ., ASEM, Cornelia CRUCERESCU, dr., conf.univ., UTM.  La lansare au fost propuse temele pentru lucrul individual.

Agenda_Modulul_3

 

Evaluarea

Pe 6-7 mai a avut loc evaluarea lucrărilor individuale pregătite în cadrul celui de al treilea modul „Managementul resurselor în IÎS”. Subiectele prezentate au fost:

Daniela POJAR și Rafael CILOCI, UTM – Prezentarea bunelor practice în domeniul managementului resurselor, privind eficiența utilizării resurselor financiare/materiale,

Ala COTELNIC, Irina DOROGAIA  și Tatiana GAUGAȘ, ASEM– Prezentarea experienței indicatorilor de performanță pe subdiviziuni,

Valentina PRIȚCAN și Tatiana ȘOVA, USARB – Prezentarea experienței privind sistemul informațional universitar,

Grigore BALTAG, Aurelia LITVIN, Elena SCRIPNIC și Dionisie BOAGHIE, UASM – Aprecierea sau evaluarea bugetului universitar/subdiviziune,

Victoria CRAVEŢ, Tatiana NOVAC și Evelina GHERGHELEGIU, USMF – Elaborarea unui cost/deviz de cheltuieli pe activitate/proiect, etc.,

Otilia DANDARA, Angela NICULIȚA, Maria HAMURARU, Mihaela BALMUȘ şi Tatiana TURCHINA, USM – Universitatea de Stat a Moldovei – promotorul dezvoltării durabile,

Irina TODOS și Ludmila ROȘCA-SADURSCHI, US din Cahul – Impactul reducerii ratei de înmatriculare asupra finanțării universității.

 • Modulul 4. 10 mai – 11 iunie 2021

Training

În perioada 10 mai – 11 iunie a avut loc pilotarea celui de al patrulea modul al programul de formare „Leadership și Management” – Managementul schimbărilor şi dezvoltarea organizațională a Instituţiilor de Învăţământ Superior.  Modulul a fost asigurat de echipa formată din Ala COTELNIC, dr.hab., prof.univ, ASEM (lider de modul), Liudmila ROȘCA-SADURSCHI, dr., conf.univ., USC, Maria HAMURARU, dr., conf.univ., USM, Evelina GHERGHELEGIU, dr., conf.univ., USMF, Rafael CILOCI, dr., conf.univ., UTM. Pe 10 mai au fost distribuite temele pentru lucrul individual.

Agenda_Module_4

 

Evaluarea

Pe 9-10 iunie a avut loc evaluarea lucrărilor individuale pregătite în cadrul celui de al patrulea modul, subiectele prezentate fiind:

Irina TODOS, USCh – Proiectarea Modelului General de Schimbare în cadrul USC

Otilia DANDARA şi Mihaela BALMUŞ, USM – Plan de măsuri în vederea implementării schimbărilor și dezvoltarea organizațională în cadrul Departamentului Administrarea Afacerilor

Angela NICULIŢA şi Tatiana TURCHINA, USM – Rezistența la schimbare în cadrul Departamentului de Formare Continuă și căi de diminuarea a acesteia

Aurelia LITVIN, Elena SCRIPNIC şi Dionisie BOAGHIE, UASM – Elaborarea unei strategii de dezvoltare în funcție de nivelurile de management universitar (în baza exemplului departamentului Relații Internaționale)

Victoria CRAVEŢ, Tatiana NOVAC şi Evelina GHERGHELEGIU, USMF – Analiza managementului schimbării al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” în condițiile alegerii noului Rector prin prisma modelului Kotter

Larisa BUGAIAN, Daniela POJAR şi Cornelia CRUCERESCU, UTM- Analiza SWOT în scopul elaborării direcțiilor de internaționalizare a universității (studiu de caz UTM)

Angela SOLCAN şi Tatiana GAUGAŞ, ASEM- Implementarea modelului „universității antreprenoriale” în strategia de dezvoltare instituțională

Valentina PRIŢCAN şi Tatiana SOVA, USARB – Elaborarea unei strategii de dezvoltare în funcție de nivelurile de management universitar: nivel de catedră.

 • Evaluarea finală, 23-25 iunie, 2021

Urmând curicula programului de studii, formarea a finalizat cu evaluarea finală, care a constat în prezentarea proiectelor individuale, ce au fost elaborate fie individual, fie în echipe. Au fost prezentate 11 proiecte:

 • Pe 23 iunie au fost prezentate următoarele proiecte:

Otilia DANDARA şi Mihaela BALMUŞ, USM – Strategia de trecere a învățământului cu frecvență redusă la învățământ la distanță,

Larisa BUGAIAN şi Daniela POJAR , UTM – Managementul financiar universitar în baza Centrelor de Cost (studiu de caz UTM)

Aurelia LITVIN şi Elena SCRIPNIC, UASM – Proiectul Planului de dezvoltare strategică a Universității Agrare de Stat din Moldova în anii 2021-2025,

Irina TODOS şi Liudmila ROȘCA-SADURSCHI, USCh – Reorganizarea structurală, drept urmare a schimbării la toate nivelele manageriale;

 • Pe 24 iunie:

Angela NICULIŢA, Maria HĂMURARU şi Tatiana TURCHINA, USM  – Strategia de internaționalizare a Universității de Stat din Moldova pentru perioada 2021-2026,

Ala COTELNIC şi Irina DOROGAIA, ASEM – Aplicarea modelului EFQM în instituțiile de învățământ superior (studiu de caz: ASEM),

Dionisie BOAGHIE şi Grigore BALTAG, UASM – Regulamentul de organizare și funcționare a incubatorului de cercetare și inovare din cadrul UASM, 

Valentina PRIŢCAN şi Tatiana ŞOVA, USARB – Evaluarea etapizată a implementării Strategiei de internaționalizare a Universității de Stat ,,Alecu Russo” din Bălți;

 • Pe 25 iunie:

Angela SOLCAN şi Tatiana GAUGAŞ, ASEM – Managementul calității serviciilor educaționale în activitatea de marketing a universității,

Rafael CILOCI şi Cornelia CRUCERESCU, UTM – Cadrul Mc Kinsey 7-S pentru dezvoltarea relațiilor internaționale la FEIB,

Victoria CRAVEŢ, Tatiana NOVAC şi Evelina GHERGHELEGIU, USMF  – Experiența de restructurarea Departamentului Știință și crearea Institutului de Cercetare în Medicină și Sănătate prin prisma Managementului Schimbării (studiu de caz Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie ”Nicolae Testemițanu”).

 • WORKSHOP DE EVALUARE

Pe 9 și 10 septembrie 2021, coordonatorii universitari a proiectului MHELM au avut o discuție cu referire la pilotarea programului de studii Leadership și Management. Scopul atelierului a fost de a revizui aspectele pedagogice, evaluările, conținutul și de a evalua impactul. Evaluarea a fost realizată de parteneri europeni în colaborare cu partenerii moldoveni.

Agenda

Pilot review meeting agenda 2021-09-09

Prezentările

MHELM Pilot Review Workshop_Assessment

MHELM Pilot Review Workshop_Content

MHELM Pilot Review Workshop_Impact

MHELM Pilot Review Workshop_Pedagogy