În cadrul Conferinței științifice cu participare internațională dedicată aniversării a 28 de ani de la fondarea ULIM, organizată în perioada 19-20 octombrie 2020, dr.hab., prof.univ. Larisa BUGAIAN, coordonator al proiectului MHELM, a prezentat scopul și obiectivele proiectului, precum şi activitățile proiectului. 

În prezentarea sa, dna Bugaian a menționat că “Reformele recente in domeniul educației s-au concentrat pe realizarea Strategiei Educație 2020 și a prevederilor Codului Educației aprobat in 2014. Un element important al strategiei ține de sporirea autonomiei universitare și dreptul fiecărei universități de a-și determina misiunea, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și abordarea resurselor umane și financiare. S-au înregistrat progrese în problema structurilor de guvernanță, cu schimbări majore în sistemul organelor de conducere ale universităților. Fiecare universitate, pe lângă organul superior universitar Senatul,  este guvernată și printr-un Consiliu de Dezvoltare Strategică Instituțională care supraveghează utilizarea banilor publici, modificări în imobilul universitar, inițierea noilor programe de studiu, etc. Membrii Consiliului sunt reprezentanți a personalului universității, a comunității de afaceri, a MECR şi MF. Consiliile supraveghează, de asemenea, numirea rectorilor care sunt acum aleși în funcțiile lor, printr-un proces care implică participarea tuturor profesorilor și a reprezentanților studenților.

Pentru a asigura calitatea învățământului superior, în 2014 a fost creată Agenția Națională pentru Asigurarea Calității (ANACEC), care pe parcursul anilor 2015-2020 a realizat autorizarea și acreditarea unui număr mare de programe de licență, masterat şi doctorat.

Pentru a facilita progresul reformelor ulterioare, s-a considerat necesar să se modifice structurile de personal universitar. La sfârșitul anului 2018, au fost modificate unele structuri de conducere și management a IÎS din Moldova prin introducerea funcțiilor de decan, prodecan, șef de departament ca funcții profesionale de bază, anterior fiind atribuții suplimentare la postul de cadru didactic.

Reformele recente a evidențiat necesitatea formării liderilor și managerii universitari, în vederea creării unor competențe specifice. Liderii și managerii trebuie să fie capabili să conducă schimbările și să facă față complexității majore care vine odată cu creșterea dimensiunii de autonomie universitară. Ca parte a acestei reforme, liderii și managerii trebuie să se asigure că instituțiile lor, la toate nivelurile, sunt axate pe formarea absolvenților cu cunoștințe și abilități necesare pentru a stimula economia R. Moldova și pentru a asigura dezvoltarea societății în general. Acest lucru va necesita ca IÎS să devină mai orientate spre exterior și să se concentreze asupra nevoilor pieței muncii.

Cercetările efectuate în 2015 au arătat că dezvoltarea conducerii și managementului în universitățile din Moldova a fost ad-hoc și sporadică. Un sondaj realizat de UOG în cooperare cu UTM în ianuarie 2018 printre 159 de lideri și manageri angajați în 15 universități publice din Moldova a arătat că 55% dintre respondenți au participat la ateliere sau evenimente scurte, rar sunt oferite programe structurate pe nevoile de sporire a capacităților de management. Doar 16% dintre respondenți au confirmat că instituția lor le-a oferit acces la un program de dezvoltare managerială, în timp ce 73% au spus că ar profita de ocazie pentru a finaliza un astfel de program. De asemenea, este remarcabil faptul că 35% dintre respondenți au raportat că nu au primit nici o formare și dezvoltare pentru rolul lor de conducere. Sondajele au identificat, de asemenea, că respondenții au perceput necesitatea de formare a abilităților de gestionare a schimbărilor, finanțelor, riscurilor, performanței personalului, managementului de proiect ca fiind nevoi imperative de formare pentru liderii și managerii din universitățile din R. Moldova.

Anume aceste direcții de dezvoltare în domeniul de management sunt abordate în proiectul Erasmus+ “Leadershipul și Managementul în Învățământul superior din Republica Moldova / MHELM” ( 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP). Proiectul este orientat la dezvoltarea și implementarea unui program formal de conducere și dezvoltare a managementului, adaptat nevoilor specifice ale IÎS și ale personalului lor de conducere și management. Astfel, obiectivul general al programului este: Consolidarea guvernanței, planificării strategice și managementului în universitățile din Moldova pentru a susține reforma sectorului prin creșterea capacităților și a competențelor de leadership și management; iar obiectivele specifice sunt:

  • Identificarea celor mai bune practici din universitățile partenere ale UE în ceea ce privește dezvoltarea și livrarea programelor de dezvoltare profesională pentru a crește capacitatea de lidership și gestionare a universităților moldovenești;
  • Elaborarea unui program de instruire destinat dezvoltării managementului învățământului superior, axat pe guvernare, planificare strategică și management, adecvat pentru livrarea în universitățile din R.Moldova;
  • Instruirea personalului universităților din R.Moldova în vederea livrării programului destinat dezvoltării managementului și leadershipului;
  • Crearea unei infrastructuri de suport și livrare a programului de dezvoltare a leadershipului și managementului;
  • Pilotarea și implementarea ulterioară a noului program de dezvoltare a leadershipului și managementului în universitățile din R. Moldova;
  • Diseminarea informatiei despre noul program și constatările pentru învățământul superior din R. Moldova.

Mai nou, această necesitate este abordată și la nivel de guvern și MECC. Conform deciziei guvernamentale, această formare este obligatorie pentru liderii și managerii universităților. Această decizie este deja inclusă în Hotărârea Guvernului nr. 636 din decembrie 2019 “Cu privire la aprobarea Planului de acțiune al guvernului pentru anii 2020-2023”, capitolul VII. Educație, cercetare, cultură, tineret și sport, p. 7.16. Creșterea autonomiei universității, consolidarea responsabilității și transparenței în instituțiile de învățământ superior, p. 7.16.4. Aprobarea și implementarea Programului de formare pentru dezvoltarea managementului învățământului superior, conform căruia 100% din manageri până în 2023 trebuie instruiți.

Până în prezent universitățile partenere al proiectului MHELM au studiat experiența partenerilor europeni, au elaborat structura programului de instruire, iar actualmente se lucrează la conţinuturile educaţionale. Programul de instruire a fost coordonat de către MECC și urmează procedura de autorizare de către ANACEC.”